Poplatky za prenájom hrobového miesta sú stanovené podľa platného všeobecne-záväzného nariadenia mesta Krompachy VZN č. 1/2011 a podľa Cenníka služieb. Nájomné sa platí vopred na dané obdobie. Po uplynutí 10 rokov je potrebné zaplatiť ďalšie nájomné na rovnaký čas.

Mesto urobilo revíziu zaplateného nájomného za hrobové miesta. V zozname „neplatičov“ sa objavilo až 200 nájomcov hrobového miesta. Berúc do úvahy, že obdobie 10 rokov je dosť dlhé na to, aby si nájomca nemusel pamätať povinnosť úhrady nájomného na ďalšie obdobie, osadenie nálepiek je jednoduchý spôsob, ako nájomcom túto povinnosť pripomenúť.

Úhradu je možné vykonať priamo v pokladni Mestského úradu v Krompachoch.

Pokiaľ sa počas tlecej doby pozostatkov nájomca neprihlási, hrobové miesto sa stáva voľné.

Bližšie informácie o poplatkoch na mestskom cintoríne získate na odd. majetku a regionálneho rozvoja – Silvia Zavadová, 053/419 22 25.

Rovnako tu dostane informácie o nájomcoch, ktorí nemajú uhradené nájomné na ďalšie obdobie.

V prílohe prinášame zoznam pamätných hrobov na mestskom cintoríne.