Klasický Monitor 9, ako ho za posledné roky poznáme, v tomto roku neprebehne celoplošne, ale na spomínanej reprezentatívnej vzorke žiakov. Monitor 9 je nástrojom na overovanie vedomostí žiakov deviatych ročníkov základných škôl. 

Krompašskí deviataci boli zaradení medzi spomínanú reprezentatívnu vzorku s cieľom zistiť stav vedomostí po dištančnom vzdelávaní. Monitoring sa uskutoční v stredu 9. júna 2021. 

Žiaci budú tiež vypĺňať dotazník, cez ktorý chce Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zistiť ich názory a skúsenosti s dištančným vzdelávaním v tomto roku. Na základe odpovedí žiakov sa získajú dôležité informácie, ktoré umožnia vyhodnotiť dištančné vzdelávanie v posledných mesiacoch.

Prieskum sa uskutoční na reprezentatívnej vzorke žiakov 9. ročníka základných škôl a 4. ročníka gymnázií s osemročným vzdelávacím programom. Vzorku bude tvoriť približne 500 škôl, pričom sa zapojí približne 13-tisíc žiakov.

Vo vzorke budú zastúpené školy z celého Slovenska, mestské aj obecné školy, žiaci zo sociálne znevýhodneného prostredia, veľké aj malé školy, školy so slovenským aj s maďarským vyučovacím jazykom. Žiaci zo škôl s vyučovacím jazykom maďarským budú mať všetky materiály prístupné v maďarskom jazyku.

Ako informoval rezort školstva, aj v súčasnosti však môžu školy používať na zisťovanie úrovne vedomostí svojich žiakov dostupné nástroje rezortu školstva. NÚCEM školám od apríla 2021 ponúka možnosť zapojiť sa do dobrovoľného overovania vedomostí žiakov prostredníctvom e-testovaní. K dispozícii sú elektronické ale aj papierové verzie testov z matematiky a vyučovacích jazykov pre piatakov a deviatakov základných škôl.