Ťahaná bola konským záprahom Dobrovoľného hasičského zboru v Krompachoch. Unikátna striekačka je súčasťou zbierkového fondu Krajského múzea v Prešove. Súčasťou stálej expozície venovanej dejinám hasičstva, ktorá prezentuje širokú škálu dobovej hasičskej techniky. 

Jedinečnosť krompašskej striekačky je v tom, že bola vyrobená vo firme István Kȍhler v Budapešti v roku 1912, pričom hasičská technika sa na Slovensku začala motorizovať až v 2. polovici 20. rokoch 20. storočia. Motorizácia prebiehala len so súhlasom technickej komisie Zemskej hasičskej jednoty na Slovensku.

Ako uviedol Mgr. Igor Lazorík z Krajského múzea v Prešove, takto zmodernizovanú striekačku si nemohol dovoliť každý hasičský zbor. Pre mesto Krompachy, ktoré bolo v tom čase významným strediskom baníctva a hutníctva, to nebol problém. Je známa skutočnosť, že na prelome 19. a 20. storočia krompašská železiareň a tým aj mesto dosahovali najväčší rozmach.

Priaznivé hospodárske podmienky umožnili mestu objednať na tú dobu modernú striekačku u budapeštianskej  firmy István Kȍhler. Firma v silnej konkurencii výrobcov hasičskej techniky (Tarnóczy, Geitner és Rausch, Walzer Ferencz a i.) vtedy zaviedla piestové čerpadlá spojené s benzínovým motorom. Odborná polemika  zameraná na technické parametre  striekačky v časopise Hasičské listy  v roku 1944  vyznela  pre krompašskú striekačku veľmi priaznivo. V hodnotení sa uvádza, že napriek jej  výrobe ešte v roku 1912, výkonom a spoľahlivosťou sa vyrovná hociktorej  najmodernejšej striekačke  s centrifugálnym čerpadlom. 

Novátorstvo tejto striekačky, aj skutočnosť, že podobná striekačka sa v múzeách na území bývalého Rakúska – Uhorska nezachovala, rozhodlo o tom, že krompašskú striekačku vystavovali v roku 1998 na medzinárodnej výstave v Rakúsku. Výstava pod názvom „Hasičstvo za Rakúsko-Uhorska“ sa uskutočnila na zámku Halbturn v spolkovej krajine Burgenland. Striekačka firmy István Kȍhler spolu s ďalšími 28 exponátmi zo zbierky požiarnej ochrany Krajského múzea v Prešove reprezentovala na tejto výstave Slovenskú republiku.

A aké parametre má táto striekačka? 4-valcový dvojitý motor na konský záprah, s vozovým zariadením z kutého železa, dva sacie a 4 výtlačné hrdlá, palivom je benzín, motor je ochladzovaný vodou. Dostrek striekačky je 42 metrov.

Spomínaná expozícia hasičstva v prešovskom múzeu je bohatá na rôzne ďalšie druhy striekačiek či už sú to jednoduché ručné dvojkolesové a štvorkolesové striekačky na konský záprah, motorové striekačky, agregáty, vzácna celodrevená cechová striekačku z konca 18. storočia,  parná striekačka viedenskej firmy Knaust i hasičské automobily z 30. rokov minulého storočia.

Jednotlivé striekačky predstavujú nielen určitý stupeň technického vývoja v danom období, vyjadrujú zároveň aj finančné možnosti ich bývalých majiteľov.

Na priložených fotografiách je striekačka vystavená v rámci expozície, ďalej je na dobovej fotografii, ako aj záber z nakladania hasičskej striekačky pred cestou na výstavu do Rakúska.

Zdroj fotografií: Krajské múzeum Prešov.