Potrebujú už čiastočnú alebo komplexnú rekonštrukciu a modernizáciu. Ide o budovu domu smútku, domu kultúry, mestského úradu, krytej plavárne, obchodného domu, budovu domu služieb, kina, Jubilejného domu i základnej umeleckej školy. Z hľadiska energetickej efektívnosti, hospodárnosti a účelovosti sú už nevyhovujúce. Zlepšiť tento stav pomôže dôkladná analýza v rámci energetického auditu. 

Analýza prinesie zhodnotenie existujúceho stavu v objektoch spotrebúvajúcich energiu. Následne budú môcť byť urobené opatrenia na dosiahnutie energetickej efektívnosti splácaných z úspor nákladov na energiu.

Mesto Krompachy sa bude uchádzať o nenávratný finančný príspevok (NFP) v rámci výzvy zameranej na Rozvoj energetických služieb na regionálnej a miestnej úrovni. Ak bude mesto úspešným žiadateľom, peniaze z NFP poslúžia na vypracovanie účelových energetických  auditov na objektoch verejných budov. Podanie žiadosti schválili krompašskí poslanci na ostatnom rokovaní mestského zastupiteľstva.

Výzvu vyhlásila Slovenská inovačná a energetická agentúra ako sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Kvalita životného prostredia.

Projekt počíta s celkovými výdavkami vo výške 50-tisíc eur. NFP je vo výške 47 500 eur. Povinná 5% spoluúčasť mesta je 2 500 eur.

Implementácia projektu a jeho následné finančné krytie je reálne až v nasledujúcom rozpočtovom roku.