Ide o projekt (EU SILC) - európske štatistické zisťovania. Svojim obsahom a zámerom nadväzuje na predchádzajúce zisťovania, ktoré boli uskutočnené v domácnostiach už v rokoch 2005 až 2020. Cieľom tohto projektu je vytvoriť spoločný rámec na systematickú tvorbu štatistík krajín Európskej únie o príjmoch a životných podmienkach domácností. Jeho realizáciou sa získava harmonizovaný zdroj údajov o príjmoch, úrovni a štruktúre chudoby a sociálnom vylúčení v krajinách Európskej únie.

Na Slovensku bolo do zisťovania pre rok 2021 vybraných 442 samospráv, medi nimi aj Vaše mesto. Do zisťovania je zaradených takmer 7000 domácností.

                 Zisťovanie sa uskutoční od 12. mája do 31. júla 2021.

V tomto období navštívi vybrané domácnosti vo Vašom meste pracovník poverený funkciou opytovateľa, ktorý je povinný preukázať sa v domácnosti osobitným poverením. Domácnosť bude vopred oslovená listom., kde bude okrem iného, uvedený aj kontakt na opytovateľa ako aj na príslušného vedúceho pre prípadné overenie. Všetky informácie a názory, ktoré nám v rámci zisťovania domácnosti poskytnú sú chránené, nezverejňujú sa a slúžia výlučne pre potreby štátnej štatistiky. Ochranu dôverných štatistických údajov upravuje zákon č. 540/2001 Z.z. o štátnej štatistike v znení neskorších predpisov a ochranu osobných údajov Nariadenie Európskeho parlamentu a rady (EÚ) 2016/679 o ochrane fyzických osôb pri spracúvaní osobných údajov  o voľnom pohybe takýchto údajov (ďalej len „nariadenie“). Za ochranu osobných a dôverných údajov zodpovedná Štatistický úrad SR, ktorého zamestnanci sú viazaní mlčanlivosťou o všetkých štatistických údajoch a osobných údajoch, ktoré sa pri svojej práci dozvedia.

Podrobnejšie informácie sa môžete dozvedieť na stránke ŠÚ SR a adrese www.statistic.sk alebo telefonicky na čísle 055/6410239 – Ing. Eva Modráková.