Názov projektu: Podpora dobudovania základnej technickej infraštruktúry v meste Krompachy

 

Operačný program: Ľudské zdroje

Spolufinancovanie fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

Poskytovateľ: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR

Sprostredkovateľský orgán: Ministerstvo vnútra SR

Prioritná os: 6. Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít

Investičná priorita: 6.1 Poskytovanie podpory fyzickej, ekonomickej a sociálnej regenerácie zanedbaných komunít v mestských a vidieckych oblastiach 

Špecifický cieľ: 6.1.1 Rast počtu rómskych domácností s prístupom k zlepšeným podmienkam bývania

 

Kód výzvy: OPLZ-PO6-SC611-2019-1

Typ projektu: dopytovo orientovaný 

 

Hlavný cieľ:
Zlepšenie dostupnosti k službám obyvateľom z MRK v meste Krompachy. 
 
Špecifické ciele:
  • dosiahnutie bezpečného spojenia medzi separovanými lokalitami a centrom mesta, kde sa nachádzajú dôležité inštitúcie a prevádzky zdravotných zariadení,
  • skvalitnenie miestnych komunikácií priamo vedúcich k mestskému úradu, zdravotným strediskám, autobusovej zastávke, stanici železničnej a autobusovej dopravy, základnej, materskej a špeciálenej škole, čím sa priamo zlepšia podmienky bývania a kvalita života obyvateľov MRK,
  • skvalitnenie miestnych komunikácii vedúcich aj k sociálnej a voľnočasovej infraštuktúre - komunitným centrám, dennému centru seniorov, ihrisku a štadiónu,
  • rekonštrukciou jestvujúcej cesty v predmetných lokalitách sa zvýši bezpečnosť a komfort pre obyvateľov MRK a zlepší sa existujúci stav infraštruktúry s cieľom efektívneho využívania a dostupnosti inštitúcii a služieb v meste,
  • vybudovaním chodníkov v rámci všetkých lokalít, ktoré sú predmetom projektu, sa vybuduje komplexný a bezpečný prístup ku základnej škole vrátane jej elokovaného pracoviska, ktorú navštevujú deti z MRK rodín a kde prebieha dvojzmenná prevádzka. Realizáciou tejto aktivity sa zabezpečí aj bezpečný prístup k materskej škole (100% detí z MRK), špeciálnej základnej škole a rovnako aj ku komunitnému centru na Družstevnej ulici a Hornádskej ulici,  
  • prostredníctvom skvalitnenia základnej technickej infraštruktúry možno očakávať zlepšenie dochádzky detí do materskej a základnej školy, ako aj k zlepšenie dochádzania pracujúcich do zamestnania,
  • multiplikačným efektom realizácie projektu je aj zníženie nehodovosti na cestách a následné zvýšenie ochrany obyvateľov mesta, 
  • zlepšením dostupnosti obyvateľov MRK k službám v centre mesta sa prispeje k zníženiu ich izolácií od majoritnej spoločnosti,
  • vďaka zvýšenej bezpečnosti a komfortu sa skráti čas dochádzania, keďže doposiaľ obyvatelia museli predmetné úseky obchádzať (pre nebezpečný terén, riziko pádu a pod.) a využívať dlhšie trasy.

 

Miesto realizácie projektu:
Mesto Krompachy - ulica Hornádska, ulica SNP, ulica 29. augusta
 

Plánovaná doba realizácie projektu: 10/2018 - 02/2022 (doba realizácie projektu bude predĺžená v dôsledku prebiehajúceho procesu VO)

 

Celkové oprávnené výdavky: 1 026 053,77 €

Prostriedky EÚ: 872 145,70 EUR

Prostriedky ŠR: 102 605,38 EUR

Spolufinancovanie: 51 302,69 EUR

 

Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje

www.ludskezdroje.gov.sk | www.minv.gov.sk | www.krompachy.sk