V roku 2020 mesto  zaplatilo:

za odvoz a likvidáciu odpadov               237 914 €

za odvoz objemných odpadov                   8 036 €

za uloženie odpadu                                56 204 €

za separovaný zber                                14 573 €

za čistenie verejných priestranstiev         60 629 €

spolu za odpady                                   377 356 €

 

 

Mesto v roku 2020 vyprodukovalo  2 180 t odpadu a každoročne sa to zvyšuje aj napriek tomu že počet obyvateľov nevzrástol.

Poplatok za komunálny odpad je vypočítavaný v zmysle VZN a zákona o miestnych daniach a miestnych poplatkoch za komunálne a drobné stavebné odpady a to:

  • u množstevného zberu, ktorý využívajú podnikatelia – ako súčin frekvencie vývozu, sadzby a objemu zbernej nádoby, ktorú užíva poplatník (resp. časti nádoby)
  • u fyzických osôb ako súčin sadzby poplatku a počtu kalendárnych dní v roku, počas ktorých má poplatník v meste trvalý pobyt, alebo prechodný pobyt

Mesto v zmysle VZN vyrubilo fyzickým a právnickým osobám sumárne poplatok vo výške 305 371 €.

V skutočnosti sa vybralo 248 356 €. Rozdiel, ktorý neplatiči dlžia mestu je vymáhaný rôznymi spôsobmi avšak nie vždy s úspechom.

Mesto aj napriek tomu pripravilo pre občanov motiváciu k zvýšeniu triedenia odpadu v podobe zľavy poplatku za odpady. 

Ani v budúcnosti sa nevyhneme ďalšiemu zdražovaniu či už z dôvodu manipulácie, odvozu a uloženiu odpadu, je potrebné, aby sme v maximálnej možnej miere prispievali k zhodnocovaniu odpadov triedením, resp. znižovaním produkcie odpadu.

Ďalšími nákladmi v roku 2020  súvisiace so starostlivosťou o verejné priestranstvá sú:

Opravy  ciest a chodníkov                               59 281 €

Zimná údržba vrátane pohotovosti                  27 029 €

Údržba verejnej zelene ( kosenie, orezy, dovoz )  40 744 €

Prevádzka a údržba verejného osvetlenia         71 829 €

 

To nie sú zďaleka všetky náklady, ktoré mesto má, aby boli náležite udržiavané verejné priestranstvá.

Žiaľ medzi nami sa stále nájdu aj ľudia, ktorí si to nevážia a čo je horšie poškodzujú majetok mesta čiže nás všetkých. Či už je to oplotenie, prvky ihrísk, alebo lampy verejného osvetlenia.

 

Spracoval:

Ing. Štefan Ondáš