V meste Krompachy už niekoľko rokov zabezpečuje zimnú údržbu spoločnosť Ekover s.r.o. spolu s našimi pracovníkmi na základe operačného plánu zimnej údržby.

Operačný plán zimnej údržby rieši nasadenie dopravných prostriedkov a mechanizmov pre bežné klimatické podmienky, ale aj pre mimoriadne podmienky. Spoločnosť Ekover zabezpečuje čistenie miestnych komunikácií a širších chodníkov, kde je možné prejsť čistiacim vozidlom a mesto Krompachy zabezpečuje čistenie užších chodníkov a schodov. Prioritne sa začína s čistením kopcov a následne sa prechádza do čistenia mesta podľa priority jednotlivých spojníc mesta.

Včera boli nasadané všetky stroje a pracovníci spoločnosti Ekover už od 3:00 hodiny rána zabezpečovali čistenie mesta.

Zimná údržba zo strany mesta Krompachy je zabezpečovaná 4 pracovníkmi a 10 - 13 aktivačnými pracovníkmi. Zvyšní aktivační pracovníci majú zastavený výkon činnosti z úradu práce.

Včera začali pracovníci spoločnosti Ekover o 3 hodine ráno čistiť komunikácie v meste.  Následne ráno začali aj naši pracovníci s čistením chodníkov. Aj napriek ich aj našej maximálnej snahe o zabezpečenie prejazdnosti ciest a chodníkov sa našli miesta, ktoré ešte v priebehu dňa neboli odpratané. Za čo sa chceme ospravedlniť. Na druhej strane chceme podotknúť, že pracovníci spoločnosti Ekover pomáhali 4 kamiónom s výjazdom od priemyselného parku kde uviazli. Čo malo za následok  spomalenie čistenia komunikácií v meste.

Chceme vyjadriť vďaku občanom, ktorí si zabezpečili čistenie pred svojím bydliskom.

Dnes, t.j. 26.1.2021 pokračuje čistenie a posypávanie komunikácií v meste.

Chceme poprosiť občanov mesta Krompachy, aby zvýšili svoju opatrnosť a tým znížili mieru rizika pošmyknutím sa na chodníkoch prípadne cestách.