V zmysle § 3 ods. 1 uvedeného zákona, každý pes držaný nepretržite viac ako 90 dní na území Slovenskej republiky podlieha evidencii psov. Držiteľ psa je povinný prihlásiť psa do evidencie v lehote 30 dní od uplynutia posledného dňa lehoty držania psa v mieste, kde sa pes v danom roku prevažne nachádza.

Na základe vyššie uvedeného Vás žiadame o vyplnenie priloženého tlačiva z dôvodu doplnenia informácií, ktoré ste uviedli v daňovom priznaní k dani za psa.

Vyplnené tlačivo je potrebné následne doručiť na Mestský úrad v Krompachoch, oddelenie majetku a regionálneho rozvoja, č.d. 4 osobne alebo poštou.