Podnety od občanov je potrebné podávať na predpísanom tlačive, ktoré je zverejnené na webovej stránke mesta. Opodstatnenosť výrubu posudzuje Komisia výstavby, územného plánu, životného prostredia a ochrany prírody MsZ v Krompachoch. Na základe odporúčania komisie mesto podáva žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny na Okresný úrad Spišská Nová Ves, odbor starostlivosti o životné prostredie. Nasleduje konanie a vydanie rozhodnutia. Pri vydávaní rozhodnutia sa v rámci platnej legislatívy prihliada najmä na to, či daný strom ohrozuje majetok alebo život občanov s ohľadom na jeho zdravotný stav. V rozhodnutí o výrube okresný úrad ďalej určuje podmienky pre náhradnú výsadbu, t. j. druhové zloženie, počet kusov, min. obvod a výšku danej dreviny ale i miesto výsadby.

Aj tento rok mesto vykonalo náhradnú výsadbu podľa platných rozhodnutí a zakúpilo dreviny a kríky v hodnote cca 1200,-€. Čo nás však veľmi mrzí je, že aj tohto roku došlo ku krádeži hamamela virgínskeho pri bytovom dome na Maurerovej ulici č. 39, 40, 41. Ostala po ňom len diera v zemi, čo svedčí o všetkom. To sa stalo aj v minulom období.  Bohužiaľ to nie je ojedinelý prípad.   Pre mesto to znamená, že musí chýbajúce, popr. zničené dreviny znovu nakúpiť a zasadiť, čo predstavuje ďalšie finančné prostriedky, ktoré by sa dali použiť inak. V neposlednom rade je za tým aj práca ľudí, ktorí sa podieľajú na realizácii samotnej náhradnej výsadby. Prosíme občanov, v prípade ak majú vedomosť o takejto protiprávnej činnosti, aby tieto skutočnosti ohlásili Mestskej polícii, resp. na MsÚ v Krompachoch za čo vopred ďakujeme.

 

 

Hamamel virgínsky

Tento zaujímavý ker, pôvodne pochádzajúci zo severnej Ameriky a východnej Ázie má v lete vyschnuté konáriky a na jeseň sfarbuje listy do červena. S príchodom zimy kvitne v krásnych teplých farbách – červená, oranžová, medená, ...... až do marca.