Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch Uznesením č. 20/G.1 z 20. zasadnutia mestského zastupiteľstva, konaného dňa 17. júna 2020, v súlade s ustanovením §18a ods. 2 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov

vyhlasuje

deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Krompachy na 19. augusta 2020.

 

Deň nástupu do práce:  01.09.2020;  výkon funkcie hlavného kontrolóra trvá šesť rokov.

Pracovný čas: 37,5 hodín týždenne, t.j. pracovný pomer na 100 % úväzku pracovného času.  

Plat hlavného kontrolóra: určený podľa § 18c ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov.

 

Kandidát na funkciu hlavného kontrolóra Mesta Krompachy musí spĺňať:

 • kvalifikačný predpoklad - ukončené minimálne úplné stredné vzdelanie (§ 18a ods. 1 zákona č. 369/1990 Zb.),
 • požiadavky podľa 3 ods. 1 zákona č. 552/2003 Z. z. - spôsobilosť na právne úkony v plnom rozsahu, bezúhonnosť.

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ustanovilo ďalšie podrobnosti o spôsobe a vykonaní voľby hlavného kontrolóra takto:

 • posúdenie podaných prihlášok zabezpečí komisia zložená z poslancov mestského zastupiteľstva, ktorá najneskôr do 07.08.2020 vyhodnotí splnenie podmienok jednotlivých uchádzačov,
 • ako kandidáti na voľbu hlavného kontrolóra budú zaradení iba uchádzači, ktorí splnia kvalifikačné predpoklady, náležitosti prihlášky a včas podajú prihlášku; týmto kandidátom Mestský úrad v Krompachoch zašle poštou pozvánku na voľbu hlavného kontrolóra najmenej sedem dní pred jej konaním,
 • každý z kandidátov má právo najviac 5-minútového vystúpenia pred mestským zastupiteľstvom na svoju prezentáciu, a to v abecednom poradí,
 • voľba hlavného kontrolóra sa uskutoční tajným hlasovaním poslancov na zasadnutí Mestského zastupiteľstva v Krompachoch.

Mestské zastupiteľstvo v Krompachoch ustanovilo náležitosti prihlášky nasledovne:

 • osobné údaje v rozsahu podľa § 10 ods. 4 písm. a) zákona č. 330/2007 Z. z. o registri trestov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov na základe § 18a ods. 2 zákona o obecnom zriadení, ako aj kontaktné údaje (telefón, prípadne e-mail),
 • profesijný životopis s prehľadom doterajšej praxe s uvedením pracovnej pozície,
 • úradne overený doklad o najvyššom dosiahnutom vzdelaní, prípadne ďalšie kópie dokladov doplňujúcich vzdelanie a spôsobilosti,
 • čestné vyhlásenie o spôsobilosti na právne úkony v plnom rozsahu,
 • písomný súhlas kandidáta so spracovaním osobných údajov podľa zákona č. 18/2018 Z. z. o ochrane osobných údajov a o zmene a doplnení niektorých zákonov na účel vykonania voľby hlavného kontrolóra v mestskom zastupiteľstve.

Termín doručenia prihlášky:

 • 05. 08. 2020 do 16:30

Miesto a spôsob doručenia prihlášky:

 • písomnú prihlášku spolu s požadovanými dokladmi doručiť osobne alebo poštou do podateľne Mestského úradu v Krompachoch, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy,
 • zalepenú obálku označiť textom: „Voľba hlavného kontrolóra – NEOTVÁRAŤ“ .

 

V Krompachoch dňa 19.06.2020

 

Ing. Iveta Rušinová v. r.

     primátorka mesta