Vzhľadom na mimoriadnu situáciu súvisiacu so šíriacim sa koronavírusom, nebude možné platiť poplatky v pokladni mestského úradu, ale výlučne len bankovým prevodom na účty uvedené v príslušných rozhodnutiach.

Termín prvej splátky dane z nehnuteľností a miestneho poplatku za komunálny odpad sa predlžuje do 31.8.2020 (nie do 15 dní odo dňa právoplatnosti doručenia rozhodnutia ako je to uvedené v rozhodnutí). Ubezpečujeme občanov, že za oneskorené platby, ktoré budú pripísané na účty mesta do 31.8.2020, nebude mesto vyrubovať sankcie.