V zmysle zákona č. 171/2005 Z.z. o hazardných hrách a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o hazardných hrách) dozor resp. kontrolu nad dodržiavaním vyššie citovaného zákona vykonáva s účinnosťou od 1.1.2018 Ministerstvo financií SR, Finančné riaditeľstvo SR, daňové a colné úrady. Mesto môže obmedziť umiestnenie herní na celom území mesta vydaním všeobecne záväzného nariadenia, avšak podotýkam, že toto je možné vydať len v tom prípade, ak sa obyvatelia mesta petíciou sťažujú, že sa v obci narúša verejný poriadok v súvislosti s hraním hazardných hier, pričom takú petíciu musí podporiť najmenej 30 % obyvateľov mesta, ktorí dovŕšili 18 rokov veku. Doposiaľ v meste Krompachy takáto iniciatíva na zrušenie hazardu v meste zo strany občanov nebola. Bez úspešnej petície v súčasnosti nemôže ani jedna obec resp. mesto na Slovensku zakázať prevádzkovanie hazardných hier a tým eliminovať prípadné následné neželané vplyvy. V zákone o hazardných hrách je totiž formulované, že ak prevádzkovateľ splní všetky zákonné podmienky, mesto mu individuálnu licenciu na výherné hracie prístroje musí vydať. V prípade súčasnej právnej úpravy týkajúcej sa zákazu hazardných hier však nestačí len odovzdaná petícia, ale následne je potrebný aj súhlas mestského zastupiteľstva.  Ak obyvatelia takúto petíciu predložia, s radosťou ju predložím na schválenie mestskému zastupiteľstvu formou Všeobecne záväzného nariadenia.

V anonymnom podaní autori vyjadrili rozhorčenie nad návštevou prevádzok v ktorých sú umiestnené hracie automaty občanmi, ktorí sú v hmotnej núdzi. Ja osobne som takéto zariadenia nikdy nenavštívila a ani nikdy nenavštívim, takže mi je ťažko posúdiť, či sú tieto zariadenia navštevované osobami, ktoré sú poberateľmi sociálnych dávok.  V zmysle § 35 ods. 7 zákona o hazardných hrách v znení účinnom od 1. januára 2017 sú prevádzkovatelia hazardných hier povinní odmietnuť účasť na týchto hazardných hrách osobám zapísaným v tzv. registri vylúčených osôb, ako aj osobám mladším ako 18 rokov. Register vylúčených osôb je informačným systémom verejnej správy v ktorom sa evidujú osoby, ktoré sú vylúčené z účasti na hazardných hrách. Nejde len o osoby, ktoré poberajú pomoc v hmotnej núdzi, ale aj o osoby, ktoré s nimi žijú v spoločnej domácnosti, ďalej ide o ľudí, ktorým bola diagnostikovaná choroba patologického hráčstva, osoby ktoré sami požiadali o vylúčenie a osoby ktoré študujú na vysokej  škole formou denného štúdia a zároveň im bolo priznané sociálne štipendium. Prevádzkovatelia hazardných hier – nie primátorka mesta - majú nepretržitý prístup do tohto registra a to len k údajom o tom, či konkrétna osoba je zapísaná  registri vylúčených osôb. A rovnako prevádzkovateľ je povinný zo zákona o hazardných hrách register vylúčených osôb využívať a požadovať predloženie preukazu totožnosti. Kontrolu dodržiavania aj tohto ustanovenia zákona vykonávajú orgány dozoru – Finančné riaditeľstvo SR, daňové úrady. Primátorke mesta táto kompetencia neprináleží.

Novela zákona o hazardných hrách, platná od 1. januára 2017, priniesla zásadnú zmenu súvisiacu s koncentráciou výherných prístrojov a videohier výlučne do herní, t.z. že automaty by mali byť z krčiem, reštaurácií a pohostinstiev odstránené a sústredené iba do väčších herní, pričom v herni musí byť umiestnených najmenej spoločne 12 takýchto prístrojov. Herňa podľa zákona o hazardných hrách je stavebne oddelený priestor so samostatným uzamykateľným vchodom a musí byť súčasťou pozemnej stavby, ktorá má steny. Pri porušení zákona môže právnická osoba dostať pokutu od 3.000 € do 100.000 €, fyzická osoba od 2.000 € do 20.000 €. Kontrolu dodržiavania zákona vykonáva Finančná správa SR.

Ja osobne by som privítala snahu občanov k obmedzeniu hazardných hier na území mesta Krompachy napriek skutočnosti, že vydanie zákazu prevádzkovania hazardných hier by malo negatívny vplyv na rozpočet mesta (cca 20.000 € ročne). Som presvedčená, že len spoločnou snahou vieme nájsť riešenie tohto neželaného sociálneho problému.

 

Ing. Iveta Rušinová
Primátorka mesta