Poskytnutie príspevku  je  dobrovoľná,  nenároková  sociálna  pomoc mesta vo výške schválenej  v rozpočte  na príslušný kalendárny rok. Príspevok sa poskytuje tým poberateľom dôchodku, ktorých príjem a príjem spoločne posudzovaných osôb je nižší alebo sa rovná 2,0 - násobku životného minima.

Podmienkou na priznanie príspevku na stravovanie je uplatnenie si všetkých zákonných nárokov zo strany občana, ktoré mu garantuje štát a ktoré ovplyvňujú výšku jeho príjmu a príjmu spoločne posudzovaných osôb. Príspevok sa neposkytne občanovi, ktorý má nevyrovnané záväzky voči mestu.

Príspevok na stravovanie sa poskytuje tým dôchodcom, ktorí sa stravujú prostredníctvom školskej jedálne ZŠ s MŠ Maurerova ulica a ZŠ Zemanská ulica.
 
Mesto Krompachy poskytne príspevok občanovi, ktorý požiada o príspevok a spĺňa tieto podmienky:

• je prihlásený k trvalému pobytu na území mesta Krompachy,
• nemá zabezpečené nevyhnutné podmienky na uspokojovanie základných životných potrieb,
• má ťažké zdravotné postihnutie alebo nepriaznivý zdravotný stav, alebo
• dovŕšil dôchodkový vek.


Výška príspevku je vzhľadom k príjmu žiadateľa a výške životného minima nasledovná:

0,50 €; ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb nepresahuje 1,6 násobok
životného minima alebo sa mu rovná,

0,40 €; ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb je v rozmedzí od 1,6001
násobku do 1,8 násobku životného minima vrátane,

0,30 €; ak príjem žiadateľa a spoločne posudzovaných osôb je v rozmedzí od 1,8001
násobku do 2,0 násobku životného minima vrátane.


Pomôcka pre výpočet, či občan spĺňa podmienky vzhľadom na výšku príjmu:

priemerný mesačný príjem za kalendárny rok (A)
suma životného minima (B)
pomer mesačného príjmu (C)
C=A/B

Životné minimum jednotlivca predstavuje sumu 199,48 € mesačne.
Životné minimum dvojice bez detí predstavuje sumu 338,64 € mesačne.