VEREJNÁ VYHLÁŠKA

MESTO KROMPACHY, Námestie slobody 1, 053 42 Krompachy

oznamuje, že dňa 21.12.2017 bol doručený dokument: „Správa o hodnotení strategického dokumentu POH Košického kraja“ a návrh dokumentu „Program odpadového hospodárstva Košického kraja na roky 2016-2020“

Do dokumentu  je možné nahliadnuť na odd. VŽPaTS na I. poschodií, č. dverí 19 u Ing. Štefana Ondáša,

resp. na webovej stránke mesta alebo na stránke MŽP

http://www.enviroportal.sk/Sk_SK/eia/detail/program-odpadoveho-hospodarstva-kosickeho-kraja-na-roky-2016-2020

 

                                                                                                      Ing. Štefan Ondáš

                                                                                                      ved. odd. VŽPaTS

 

vyvesené :  22.12.2017                                                                zvesené :           12.1.2018