Program:


1. Slávnostné odovzdanie ďakovných listov mažoretkám Cheeky Girls.
2. Otvorenie.
3. Určenie zapisovateľa a overovateľov zápisnice.
4. Voľba návrhovej komisie.
5. Voľba hlasovacej komisie.
6. Interpelácie poslancov MsZ.
7. Majetkové návrhy.
8. Návrh na odpísanie nevymožiteľných pohľadávok mesta Krompachy.
9. Návrh rozpočtových opatrení č. 45 a 46.
10. Návrh Doplnku č. 7 k VZN č. 1/2015 o určení výšky dotácie na prevádzku a mzdy žiaka ZUŠ, dieťa MŠ a školských zariadení so sídlom na území mesta Krompachy.
11. Návrh na úpravu rozpočtu škôl a školských zariadení na rok 2016.
12. Návrh na rozpis finančných prostriedkov pre školy a školské zariadenia v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy na rok 2017.
13. Koncepcia rozvoja a športu v meste Krompachy na roky 2016-2021.
14. Konanie dobrovoľnej finančnej zbierky pre základnú umeleckú školu v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Krompachy.
15. Návrh VZN o poskytovaní dotácií z rozpočtu mesta Krompachy.
16. Návrh Zásad odmeňovania poslancov MsZ.
17. Návrh Štatútu Krompašského spravodajcu.
18. Návrh Plánu investícií na rok 2017.
19. Informácia o výsledku následnej finančnej kontroly.
20. Návrh Plánu kontrolnej činnosti na I. polrok 2017.
21. Stanovisko hlavného kontrolóra mesta Krompachy k návrhu rozpočtu mesta Krompachy na rok 2017 s výhľadom na roky 2018, 2019.
22. Návrh rozpočtu mesta Krompachy na rok 2017 a roky 2018-2019.
23. Návrh na odvolanie konateľa a riaditeľa ML s.r.o. Krompachy a návrh na poverenie riaditeľa ML s.r.o. Krompachy v zmysle § 11 písm. l) zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších prepisov.
24. Vysporiadanie práv a záväzkov zo Zmluvy o spolupráci, uzavretej dňa 7.12.2009, medzi Mestom Krompachy a obchodnou spoločnosťou SEZ Krompachy a.s..
25. Návrh harmonogramu zasadaní MsZ v Krompachoch na rok 2017.
26. Rôzne.
27. Diskusia.
28. Záver.