Mesto Krompachy oznamuje, že v zmysle § 281 – 288 Obchodného zákonníka v platnom znení a podľa § 9a ods. 1 písm. a/ zákona SNR č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení vyhlásilo verejnú obchodnú súťaž na podávanie najvhodnejšieho návrhu na uzatvorenie kúpnej zmluvy na predaj nehnuteľného majetku mesta Krompachy –  stavebný pozemok – parcela C-KN 896/4, ostatné plochy  s výmerou 529 m2.

Minimálna kúpna cena, za ktorú sa ponúkal stavebný pozemok na predaj bola stanovená vo výške 10,00 €/m2.

 

Verejná obchodná súťaž bola vyhlásená 05.09.2016 a ukončená 30.09.2016 o 12:00 hod.

Do termínu uzávierky, t.j. do 30.09.2016 neboli do podateľne Mestského úradu v Krompachoch doručené žiadne návrhy.

 

Obchodná verejná súťaž bola vyhodnotená ako neúspešná.

 

 Zverejnené na úradnej tabuli: 03.10.2016

Zverejnené na www.krompachy.sk: 03.10.2016