Ukazovateľ

k 31. 12. 2008
Počet obyvateľov

8647

Priemerný vek obyvateľstva

33 rokov

Sobáše

57

Rozvody

23

Narodení

146

Zomrelí

76

z toho do 1 roku

3

z toho do 28 dní

0

Prisťahovaní

115

Odsťahovaní

121

Veková štruktúra obyvateľstva
predproduktívny vek (0-14)

1611

z toho muži

776

z toho ženy

835

produktívny vek

6202

muži (15-60)

3126

ženy (15-60)

3056

poproduktívny vek

1215

muži 61 +

474

ženy 61 +

741