Od 1.1.2015 sa priznanie podáva opäť na novom tlačive, spoločnom pre daň z nehnuteľností, za psa, za predajné automaty a za nevýherné hracie prístroje.

Od nového roka dochádza k zmene zdaňovania pozemkov, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok slúžiaci k predaju tovaru a poskytovaniu služieb.

Predmet dane zo stavieb sa rozšíril o stavby hromadných garáží umiestnených pod zemou. Predmetom dane zo stavieb sú aj stavby, ktoré majú jedno alebo viac nadzemných podlaží alebo podzemných podlaží a sú spojené so zemou pevným základom alebo sú ukotvené pilótami.

Zmeny sa týkajú aj podávania daňového priznania v prípade nadobudnutia nehnuteľností dedením a to do 30 dní odo dňa vzniku daňovej povinnosti (pričom daňová povinnosť vzniká dedičovi od nasledujúceho mesiaca, kedy nadobudlo právoplatnosť dedičské rozhodnutie).

V roku 2015 správca dane poskytuje 20 %  zľavu z vyrubenej dane za stavby na bývanie a byty vo vlastníctve osôb nad 62 rokov, ktoré slúžia na ich trvalé bývanie. Túto zľavu si musí daňovník uplatniť v daňovom priznaní a to v lehote do 31.1.2015, inak mu pre toto zdaňovacie obdobie t. j. rok 2015 nevzniká nárok na zníženie dane.

V rozhodnutiach, ktorým bude správca dane vyrubovať daň pre rok 2015 bude uvedený aj čiarový kód. Pri platbách v hotovosti prosíme občanov, aby predkladali v pokladni aj rozhodnutie o vyrubení dane, značne sa tým urýchli čas vybavenia klientov. Pri platení daní prevodom upozorňujeme daňovníkov, aby vždy pri platbe uvádzali správny variabilný symbol, aby nedochádzalo k zbytočným nedorozumeniam a platba bola správne priradená k vyrubenému predpisu.

Za nepodanie daňového priznania, alebo podanie priznania po zákonom stanovenej lehote, bude mesto ukladať sankciu. Za nezaplatenie dane, alebo zaplatenie po lehote uvedenej v rozhodnutí, je správca dane povinný vyrubiť úrok z omeškania.

Hodnota pozemkov pre jednotlivé druhy pozemkov:
a) orná pôda, chmeľnice, vinice, ovocné sady   0,0995 €
b) trvalé trávnaté porasty  0,0215 €
c) lesné pozemky, na ktorých sú hosp. lesy, rybníky s chovom rýb a ost. hosp. využívané vodné plochy  0,3319 €
d) záhrady, zast. plochy, nádvoria, ostatné plochy  2,12 €
e) stavebné pozemky  21,24 €   
f) pozemky, na ktorých sa nachádza transformačná stanica alebo predajný stánok  21,24 € 

Ročná sadzba:
a) ostatné plochy – 0,25 %
b) všetky druhy pozemkov okrem ostatných plôch - 0,53 %


Ročná sadzba dane zo stavieb za jednotlivé druhy stavieb:
 a) stavby na bývanie a drobné stavby  0,11 €
 b) stavby na pôdohospodársku produkciu, skleníky...   0,15 €
 c) chaty a stavby na individuálnu rekreáciu  0,26 €
 d) samostatne stojace garáže  0,35 €
 e) stavby hromadných garáží  0,35 €
 f) stavby hromadných garáží umiestnené pod zemou   0,35 €
 g) priemyselné stavby  a stavby slúžiace energetike, stavebníctvu... 1,50 €
 h) stavby na podnikanie, zárobkovú činnosť, skladovanie, administratívu 1,47 €
 i) ostatné stavby  0,74 €

Príplatok pri viacpodlažných stavbách je pre všetky druhy stavieb 0,07 € za každé ďalšie podlažie okrem prvého nadzemného podlažia.

Ročná sadzba za byt a nebytový priestor:
 a) byt  0,12 €
 b) nebytový priestor slúžiaci na podnikanie 1,47 €

Oslobodenia od dane z nehnuteľností:

  • pozemky a stavby vo vlastníctve právnických osôb, ktoré nie sú založené alebo zriadené na podnikanie (Slovenský pozemkový fond, Košický samosprávny kraj)
  • pozemky na ktorých sú cintoríny, kolumbáriá, urnové háje a rozptylové lúky
  • lesné pozemky od nasledujúceho roka po vzniku holiny do roku plánovaného začatia výchovnej ťažby (prvej prebierky)
  • pozemky užívané školami a školskými zariadeniami.

Ostatné oslobodenia sú v zmysle § 17 ods. 1 zákona 582/2004 Z. z.  o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov.

Zníženie dane z nehnuteľnosti:
a) 20 % z vyrubenej dane za stavby na bývanie a byty, ktorých vlastníkmi sú fyzické osoby, ktoré dovŕšili k 31.12 predošlého zdaňovacieho obdobia vek 62 rokov a staršie a slúžia im výlučne na ich trvalé bývanie

Daňovník si uplatňuje nárok na oslobodenie, alebo zníženie v priznaní k dani z nehnuteľností, k dani za psa, k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje, alebo v čiastkovom priznaní na to zdaňovacie obdobie, na ktoré mu prvýkrát vzniká nárok a to v lehote podľa § 99 ods. 1 zák. 582/2004 Z.z. o miestnych daniach a miestnom poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady v znení neskorších predpisov, inak nárok na príslušné zdaňovacie obdobie zaniká.

Ročná sadzba za psa:
a) v bytoch a obytných domoch  45,- €
b) v rodinných domoch 10,- €
c) v záhradkárskych a chovateľských osadách 45,- €
d) PO a FO podnikatelia  45,- €

Zníženie  dane za psa:
Správca zníži ročný poplatok za psa na základe písomnej žiadosti a preukázania  skutočnosti na zníženie fyzickej osobe, ktorá k 31.12. predchádzajúceho roka dovŕšila vek 65 rokov a žije osamele v rodinnom dome, alebo byte, alebo v bytovom dome:
a) v byte a obytnom dome zo 45,- € na 30,- €
b) v rodinných domoch z 10,- € na 7,- €
c) v záhradkárskych a chovateľských osadách zo 45,- € na 30,- € 

Oslobodení od dane za psa:
a) Železničná polícia SR
b) Policajný zbor SR
c) Zbor väzenskej a justičnej polície
d) Mestská polícia Krompachy


Miestny poplatok za komunálny odpad a drobný stavebný odpad

Podmienky pre vyrubovanie miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady a poskytovanie zliav a oslobodení sa v podstate oproti minulému roku nemenia. Zmena je len vo výške ročného poplatku pre osoby staršie ako 62 rokov z 19,- € na 14 €.  O túto zľavu nie je potrebné žiadať písomne,  bude poskytnutá všetkým osobám starším ako 62 rokov (táto veková hranica musí byť splnená k 31.12.2014) na základe podkladov z evidencie obyvateľov.   

Sadzba poplatku:
a) 19,- €  - ročne na osobu (od 0-62 rokov)
b) 14,- € - ročne na osobu nad 62 rokov (na základe údajov z evidencie obyvateľov)
c) 0,0164 € - za jeden liter pri množstvovom zbere pre PO a FO podnikateľov

Všetky právnické osoby a fyzické osoby podnikajúce na území mesta majú  povinnosť uzavrieť Dohodu o frekvencii vývozov a veľkosti zbernej nádoby v súlade s čl. 6, ods. 5c) VZN č. 13/2011 v znení jeho Doplnku č. 1 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi na území mesta Krompachy. Neuzavretie tejto dohody sa považuje za správny delikt, ktorý bude mesto sankciovať.

Prírastok a úbytok fyzických osôb sa počas roka priebežne aktualizuje podľa údajov uvedených v evidencii obyvateľov mesta.
 
Zníženie poplatku:
Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok zníži na najnižšiu sadzbu za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe určených dokladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava, alebo nezdržiaval na území mesta Krompachy v týchto prípadoch:
a) poplatník študujúci na území SR mimo miesta trvalého pobytu
b) poplatník zamestnaný mimo mesta Krompachy na území SR

V prípadoch, kedy nie je z predložených dokladov možné určiť presný počet dní, za ktoré poplatník žiada zníženie poplatku, poplatník túto skutočnosť prehlási čestným vyhlásením.

Odpustenie poplatku:
Správca dane na základe písomnej žiadosti poplatníka poplatok odpustí za obdobie, za ktoré poplatník preukáže na základe určených dokladov, že sa viac ako 90 dní v zdaňovacom období nezdržiava, alebo nezdržiaval na území mesta Krompachy v týchto prípadoch:
a) poplatník, ktorý sa dlhodobo zdržiava v zahraničí
b) poplatník vo výkone trestu odňatia slobody
c) poplatník bývajúci mimo miesta trvalého pobytu
d) poplatník (kňazi a ich rodinní príslušníci, rehoľníci)

Aj v tomto prípade, ak nie je možné z predložených dokladov určiť presný počet dní, za ktoré poplatník žiada oslobodenie od poplatku, poplatník túto skutočnosť prehlási čestným vyhlásením.

K dokladom vystaveným v cudzom jazyku okrem českého je potrebný slovenský preklad (nemusí byť od prekladateľa).

Žiadosť o odpustenie alebo zníženie poplatku je možné predložiť do 31.12. príslušného kalendárneho roka, inak nárok na zníženie alebo odpustenie poplatku za toto obdobie zaniká.


Poplatok za predajné automaty a nevýherné hracie prístroje

Od 1.1.2015 vznik daňovej povinnosti k dani za predajné automaty a k dani za nevýherné hracie prístroje je upravená tak, že daňová povinnosť vzniká prvým dňom kalendárneho mesiaca, v ktorom sa predajný automat, resp. nevýherný hrací prístroj začal prevádzkovať.

Sadzba dane za predajné automaty (ďalej len PA):
a) 20,- € - za jeden PA do 5 druhov tovaru a kalendárny rok
b) 40,- € - za jeden PA do 10 druhov tovaru a kalendárny rok
c) 50,- € - za jeden PA do viac ako 10 druhov tovaru a kalendárny rok.

Sadzba dane za nevýherné hracie prístroje (ďalej len NHP):
a) 100,- € - za veľké NHP (napr. bowling, biliard, gulečník)
b)  30,- € - za malé a stredné NHP (napr. šípkové automaty, flipery)