Vážení spoluobčania, milí Krompašania,

dovoľte mi, aby som Vám poďakovala za Vašu prejavenú dôveru v komunálnych voľbách. Vnímam to ako podporu správneho smerovania rozvoja nášho mesta, podporu doterajších rozhodnutí samosprávy a podporu programu, ktorým chceme aj v ďalšom období pomáhať lepšiemu a hodnotnejšiemu životu všetkých občanov mesta Krompachy. Zároveň som si vedomá veľkej zodpovednosti a záväzku voči všetkým občanom nášho mesta. Dôvera, ktorú ste mi prejavili ma zaväzuje. Urobím všetko preto, aby som Vás nesklamala. Zároveň chcem zablahoželať aj novozvoleným poslankyniam a poslancom Mestského zastupiteľstva v Krompachoch a vyjadriť presvedčenie, že spoločnými silami dokážeme urobiť pre naše mesto maximum.

Táto volebná kampaň, aj keď bola poznačená rôznymi nepravdivými výrokmi niektorých kandidátov, oproti predchádzajúcej bola oveľa korektnejšia a bez anonymných schránkových pamfletov. Preto chcem všetkým kandidátom, ktorí sa uchádzali o funkciu primátora, alebo post poslanca poďakovať za slušne vedenú predvolebnú kampaň. Každý z kandidátov si zvolil svoj osobitý spôsob oslovenia občanov a občan si vybral. 

Chcem touto cestou požiadať všetkých, či už kandidátov ktorí boli úspešní, kandidátov, ktorí nemali to šťastie, aby získali dostatočný počet hlasov, ich priaznivcov a sympatizantov, aby po ukončení predvolebnej kampane nevhodnými výrokmi na internete neurážali občanov mesta, ktorí nevolili podľa ich predstáv. Prosím, ukážme Slovensku, že v Krompachoch žijú aj slušní, dobrí a najmä múdri ľudia. Som presvedčená, že negatívnej a zlej reklamy sme si všetci v meste užili dosť.

Vážení spoluobčania, 
spojme všetky svoje sily, vedomosti a možnosti a snažme sa spoločne pomôcť ľuďom, ktorí pomoc potrebujú. Neveďme už ďalej predvolebné „žabomyšie vojny“, ktoré nenapomáhajú nám, našim deťom a ani seniorom, ktorí žijú a chcú naďalej žiť v tomto meste.

Vážení spoluobčania, 
zaiste ste postrehli, že v meste sa začína stavebný ruch. Každý človek, ktorý čo len trocha rozumie stavebníctvu sa určite pýta, čo je to za nezmysel, že so stavebnými prácami začíname pred začiatkom zimy. Bohužiaľ, nemáme na výber. Tak, ako som už v predchádzajúcich číslach Krompašského spravodajcu niekoľko krát uviedla, mesto získalo dotačné prostriedky z EÚ fondov na stavbu „Revitalizácia mesta po povodni“. Žiadosť o poskytnutie dotácie na túto stavbu sme na riadiaci orgán predkladali už v júni minulého roku, t. j. v roku 2013. Dotácia mestu bola priznaná koncom apríla tohto roka, t.j. v roku 2014. V júni bolo ukončené verejné obstarávanie, ktorého priebeh a výsledky sme ihneď poslali na kontrolu na riadiaci orgán. Kontrola zo strany riadiaceho orgánu bola ukončená až v októbri a až vtedy sme dostali súhlas, aby sme pristúpili k podpísaniu zmluvy s víťazným uchádzačom, t. j s dodávateľom stavby, ktorý predložil najnižšiu cenu na realizáciu stavby. Lehota výstavby je sedem mesiacov a nie je možné ju zmeniť, pretože bola súčasťou predloženej ponuky víťazným uchádzačom v súťaži (verejnom obstarávaní). To znamená, že stavba musí byť ukončená v máji 2015. Zároveň pre nás je záväzná aj ďalšia požiadavka vyplývajúca z výzvy pre tento projekt a to, že všetky projekty musia byť ukončené spolu so záverečným zúčtovaním najneskôr do 30.6.2015. Takže naozaj nemáme na výber a musíme realizovať túto stavbu, aj keď v zime to bude veľmi problematické. Púšťame sa do stavby v ťažkých klimatických podmienkach, avšak nezačať a nerealizovať stavbu by pre mesto znamenalo vzdať sa nových parkovísk, chodníkov, rekonštrukcie mosta a verejných priestranstiev.

Vážení spoluobčania, chcem Vás všetkých požiadať o trpezlivosť a strpenie stavebného ruchu, ktorý Vás môže obťažovať niekedy aj počas Vášho oddychu. Avšak bez znečistených komunikácií a stavebného ruchu sa terénne práce dajú realizovať len veľmi ťažko. Budeme sa snažiť čo najviac eliminovať možné vzniknuté problémy, za ktoré sa Vám vopred ospravedlňujem. 


                                                                           Iveta Rušinová, primátorka mesta