PREHĽAD ČINNOSTÍ NA ÚSEKU MATRIKY ZA ROK 2013  
Zápisy v matričných knihách:  
 kniha narodení  681
 kniha manželstiev  41
 kniha úmrtí  183
Oznamovacia povinnosť  1954
Štatistické hlásenie  12
Žiadosti o príspevok na pohrebné  187
Výpisy z matrík:  
 prvopisy  893
 druhopisy  4979
Matričné doklady do cudziny  20
Delegované sobáše  1
Maloletí snúbenci  4
Vrátenie sa k predošlému priezvisku po rozvode  1
Zmena mena a priezviska  8
Zápis narodení manželstiev a úmrtí MV Osobitná matrika Bratislava
 31
Dodatočné záznamy do matrík  213
Iné potvrdenia  930
Žiadosť o výpis a odpis z registra trestov  68