POSTUP MESTA PRI VYBAVOVANÍ ŽIADOSTÍ NÁVRHOV A INÝCH PODANÍ 

Mesto Krompachy vybavuje žiadosti, návrhy a iné podania vždy tak, aby bolo zabezpečené objektívne zistenie skutočného stavu pri zachovaní zásady hospodárnosti a primeranej rýchlosti. 
 
O žiadostiach, návrhoch a iných podaniach rozhodujú orgány mesta - mestské zastupiteľstvo a primátor mesta v súlade s platnou právnou úpravou a vnútroorganizačnými právnymi predpismi, najmä Štatútom mesta Krompachy a Zásadami hospodárenia a nakladania s majetkom mesta Krompachy. 
 
Pri vybavovaní všetkých žiadostí, návrhov a iných podaní sa postupuje v súlade so základnými pravidlami správneho konania - § 3 zák. č. 71/1967 Zb. o správnom konaní a primerane sa použijú aj jeho ustanovenia. 
 

Lehoty

Spisy sa vybavujú v lehotách ustanovených všeobecne záväznými právnymi predpismi (napr. § 49 zákona č. 71/1967 Zb. o správnom konaní, zákon NR SR č. 9/2010 Z.z. o sťažnostiach), inak lehotu určí príslušný vedúci zamestnanec v závislosti od naliehavosti a náročnosti vybavenia veci.

Ak sa vec nemôže vybaviť v ustanovenej lehote alebo v určenej lehote alebo sa odstúpi na vybavenie inému orgánu, informuje sa o tom odosielateľ s uvedením dôvodov.