zmluvné strany:         Rímsko – katolícka cirkev, farnosť Gelnica

                                Mesto Krompachy

 

zverejnená:               16. 1. 2012

účinná:                      17. 1. 2012

hodnota zmluvy:         40,00 €

trvanie:                     doba neurčitá