zmluvné strany:          Ing. Erika Balážová

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                23. 11 2011

účinná:                       24. 11. 2011

hodnota zmluvy:          25,00 Eur

trvanie:                       doba neurčitá