zmluvné strany:          Mgr. Jana Kolářová

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                7. 11 2011

účinná:                       8. 11. 2011

hodnota zmluvy:          135,00 Eur

trvanie:                       doba neurčitá