zmluvné strany:          Daniela Ozábalová

                                 Mesto Krompachy

 

zverejnená:                2. 9. 2011

účinná:                       3. 9. 2011