Kalendár podujatí
apríl 2021
po ut st št pi so ne
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30    
             
Mapa
Úradná tabuľa
Kolaudačné rozhodnutie
www.krompachy.sk
Návrh na vydanie kolaudačného rozhodnutia na stavbu: „Obnova bytového domu Mlynská 3, Krompachy“ navrhovateľov: Vlastníci bytov a NP bytového domu súp. č.…
14.4.2021
77
... celý článok >>
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia č. 04/2021
www.krompachy.sk
ktorým sa upravujú niektoré podmienky držania psov
12.4.2021
69
... celý článok >>
Návrh Všeobecne záväzného nariadenia mesta Krompachy č.3/2021
www.krompachy.sk
ktorým sa mení a dopĺňa VZN mestského zastupiteľstva č. 5/2002 o záväzných častiach územného plánu mesta Krompachy v znení VZN č.9/2011
9.4.2021
70
... celý článok >>
Oznámenie o dobrovoľnej dražbe
www.krompachy.sk
8.4.2021
202
... celý článok >>
Návrh Doplnku č.3 k VZN č /2017
www.krompachy.sk
o úhradách za poskytovanie sociálnych služieb v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Krompachy.
6.4.2021
116
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Výzva na vykonanie výrubu/okliesnenia stromov a iných porastov pri realizácii výrubov v ochrannom pásme VN/VVN vedení formou verejnej vyhlášky
19.3.2021
206
... celý článok >>
Zámer previesť nehnuteľný majetok mesta Krompachy ako prípad hodný osobitného zreteľa
www.krompachy.sk
V zmysle § 9a ods. 8, písm. e) zákona č. 138/1991 Zb. o majetku obcí v platnom znení predkladáme návrh na predaj nehnuteľného majetku vo vlastníctve mesta…
16.3.2021
227
... celý článok >>
Zámer ŽSR
www.krompachy.sk
Navrhovateľ ŽSR doručil na OU Spišská Nová Ves oznámenie o zmene navrhovanej činnosti pri stavbe.
17.2.2021
359
... celý článok >>
Úroveň vytriedenia komunálnych odpadov v meste Krompachy za rok 2020
www.krompachy.sk
17.2.2021
313
... celý článok >>
Návrh rozpočtu mesta Krompachy na roky 2021,2022,2023
www.krompachy.sk
8.2.2021
258
... celý článok >>
Verejná vyhláška
www.krompachy.sk
Oznámenie o začatí územného konania na zmenu územného rozhodnutia a upustenie od ústneho pojednávania
3.2.2021
187
... celý článok >>
Návrh Plánu kontrolnej činnosti na 1. polrok 2021
www.krompachy.sk
24.11.2020
393
... celý článok >>
Zverejnenie výsledku vybavenia petície
www.krompachy.sk
Dňa 4.9.2020 bola doručená na Mestský úrad v Krompachoch petícia obyvateľov Ulice Janka Jesenského v Krompachoch.
12.10.2020
427
... celý článok >>
Oznámenie podľa §82 ods. 7 zákona č.543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov o začatí správneho k
www.krompachy.sk
Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub drevín podľa §47 ods. 3 zákona o ochrane prírody a krajiny
9.10.2020
279
... celý článok >>
OZNÁMENIE o nastúpení náhradníka za poslanca Mestského zastupiteľstva v Krompachoch
www.krompachy.sk
9.9.2020
565
... celý článok >>
strana 1 / 2 1 2

Meniny má Jela, zajtra Marcel - 19.4.2021
textová verzia         
.