OZNÁMENIE

elektronická adresa na doručenie oznámení o delegovaní člena a náhradníka

do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie

 

V zmysle § 169 ods. 3 a § 170 ods. 3 zákona NR SR č. 180/2014 Z. z. o podmienkach  výkonu volebného práva a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „Zákon č. 180/2014 Z. z.“) možno Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka urobiť v listinnej forme alebo elektronicky. Lehota na doručenie oznámenia sa končí uplynutím posledného dňa lehoty. Na oznámenia doručené po uplynutí tejto lehoty sa neprihliada.

Elektronická adresa  (e-mailová adresa) na doručenie oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do miestnej volebnej komisie a do okrskovej volebnej komisie je:

jan.ivanco@krompachy.sk

Lehota  na doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka

1. do miestnej volebnej komisie uplynie v utorok 11. septembra 2018 o 24 hod.
2. do okrskovej volebnej komisie uplynie vo štvrtok 11. októbra 2018 o 24 hod.


Okrem povinných údajov, ktoré má obsahovať Oznámenie o delegovaní člena a náhradníka (§ 169 ods. 2 a § 170 ods. 2 Zákon č. 180/2014 Z. z.) odporúčame uviesť aj telefónne číslo a e-mailovú adresu delegovaného člena a náhradníka, čím sa urýchli informovanie a operatívnosť jednania v styku s delegovanými členmi a náhradníkmi komisií.

  


      Ing. Iveta Rušinová v. r.
             primátorka mesta